TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีการกำหนดรูปแบบการคัดเลือก 5 แบบ ดังนี้
   แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   แบบที่ 2 โควตา (Quota)
   แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
   แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
   แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ มช. ระดับปริญญาตรี สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ทาง inbox facebook page รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.  : https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ หรือ โทร. 053-948915 ถึง 19 
การศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.facebook.com/gradcmu  และ http://www.grad.cmu.ac.th/    หรือ โทรศัพท์หมายเลข 053 942 406
"คณาจารย์สามารถรับฟัง Webinar ผ่านทาง Zoom ในหัวข้อ “Covid-19 กลับมาอีกครั้ง มช. มีวิธีรับมืออย่างไร ?”
โดย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30-11.30 น.
     - อธิการบดีชี้แจงสถานการณ์ และนโยบายมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
     - นำเสนอผลสำรวจเพื่อใช้รับมือการสอน Online ในช่วงสถานการณ์ระบาดรอบแรก
     - ร่วมถาม-ตอบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนสอนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด
สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟัง และรับลิ้งค์ Zoom ได้แล้ววันนี้ที่ https://cmu.to/WebinarCovid-19
ขอเลื่อนการสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 (CMU-ePro) ประจำปี 2563 ในวันเสาร์ที่ 9 และอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะได้มีประกาศกำหนดการสอบทดแทนวันดังกล่าว และแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ https://cet.cmu.ac.th อีกครั้ง 
การฝึกงาน คณะและส่วนงานจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
เนื่องจากธรรมชาติและรูปแบบของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่สอบถามที่อาจารย์ประจำวิชา ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
สำหรับการสอบขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น เนื่องจากรูปแบบการสอนในแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกันค่ะ สามารถเลื่อนสอบออกไปหลังวันที่ 24 มกราคม 2564 หรือหากไม่ต้องการเลื่อนสอบอาจารย์ประจำวิชาสามารถกำหนดรูปแบบการสอบเองได้ตามความเหมาะสม 
 • วิชาปฏิบัติการหรือ lab ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และสถานที่เฉพาะ ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน
 • การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาซึ่งอาจเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน หรือเลือกแผนการเรียนอื่น
 • กรณีบางคณะที่นักศึกษามีการต้องขึ้นหอผู้ป่วย ให้ปรับกระบวนวิชาที่เป็นการบรรยายมาเรียนก่อน ส่วนวิชาฝึกปฏิบัติจะย้ายไปอยู่ช่วงท้าย หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
มหาวิทยาลัยได้จัดหา Platform กลางเป็นห้องเรียนเสมือน โดยใช้โปรแกรม Moodle Google Classroom และ Microsoft Teams ผสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่จะเปิดสอนในเทอมหน้า โดยนักศึกษาสามารถ Log in เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล ด้วย CMU account @cmu.ac.th
นักศึกษาสามารถสมัครเข้าโครงการทุนปฏิบัติงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (ซึ่งจะเปิดให้นักศึกษาช่วยงานไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564)
ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/460625177358271/posts/3677627798991310/?d=n
สามารถสอบถามได้ทาง inbox กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/sddcmu  
สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมได้ ยกเว้น ทุนที่เจ้าของทุนมีเงื่อนไขไม่ให้กู้ กยศ. ต้องอ่านประกาศการรับสมัครในทุนนั้น ๆ ด้วย
การกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ รายเก่า ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/

- เรื่องขอทุนช่วยเหลือ โควิด-19 ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณธัณลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3125 

- เรื่องการขอจ่ายค่าเทอม ภายหลังที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณพิชญา เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3130 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างสอบถามความต้องของนักศึกษา
โดยจะส่ง Link รายละเอียดไปที่ Email@cmu.ac.th ของนักศึกษาและ Facebook Fanpage ของ ITSC
หรือสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ มช. www.cmu.ac.th


นักศึกษาสามารถติดต่อขอยืมโน๊ตบุ้คได้ที่คณะ
ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจรับเครื่อง เพื่อแจกจ่ายไปยังคณะต่างๆ และจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2564
(สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ ITSC : https://www.facebook.com/fanpage.itsc) 
เลื่อนทุกกิจกรรมไม่มีกำหนด เพื่อความปลอดภัย ยกเว้น กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เช่น การเลือกตั้งออนไลน์

สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอพักพบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ wifi
สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ ITSC ค่ะ    
    โดยโปรดระบุ : username ที่เข้าใช้งาน / ห้อง ชั้น อาคาร / เว็บที่ใช้งาน / เวลาที่พบปัญหา / หมายเลขตัวปล่อยสัญญาณที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น /เชื่อมต่อกับ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
หรือแจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อเพิ่มเติม ตามขั้นตอนใน link ข้างใต้นี้ https://cmu.to/alkdO

หอพักนักศึกษาเปิดตามปกติ แต่หากกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/460625177358271/posts/3716806645073425/?d=n หรือสอบถามได้ที่ inbox สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/dormCMU 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง หรือสอบถามโทร.0-5394-4749
อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นรูปแบบอื่นๆ ทดแทนรูปแบบเดิมได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง learning outcomes ของกระบวนวิชาเป็นสำคัญ
การคิดภาระงานการสอน online คิดภาระงานในรูปแบบเดียวกับการสอนในชั้นเรียน หรือปฏิบัติการ (ยึดตามรูปแบบของหน่วยกิต ของแต่ละกระบวนวิชาเป็นหลัก) เนื่องจากการสอน online คือการปรับรูปแบบการสอน ซึ่งอาจารย์ยังคงต้องมีกิจกรรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษา แต่รูปแบบกิจกรรมอาจเปลี่ยนไป
การคิดภาระงานจะคิดตามชั่วโมงการทางานที่เกิดขึ้นจริง หากมีการยุบตอนลงและบรรยายรวม ก็คิดภาระงานตามชั่วโมงการทำงานจริง แต่จะได้ตัวคูณเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนนักศึกษา (X) ที่เพิ่มขึ้น
กรณี X = 1-50 ตัวคูณ 1.0
กรณี X > 50 ตัวคูณ 1.0 + (0.0066*(X-50))
กรณี X > 200 ตัวคูณ 2.0
การจัดทำสื่อออนไลน์ คิดภาระงานเช่นเดียวกับ สื่อการสอนระบบ e-learning ซึ่งกำหนดไว้แล้วที่ 100 ชั่วโมงทำงานต่อรายวิชา
คณะควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างความผูกพันกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในการพบปะนักศึกษาออนไลน์

 • ยังคงใช้หลักการ Active Learning เดิมได้ เช่น ใช้เวลาในชั้นเรียนสร้างกิจกรรมที่มีการโต้ตอบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สำหรับในส่วนบรรยายอาจารย์บันทึกไว้ให้นักศึกษาเปิดดู
 • TLIC จะสร้างกรณีศึกษาเผยแพร่ต่อไป
 • ยังใช้เกณฑ์ในการขอตำแหน่งวิชาการเช่นเดิม เนื่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กพอ กระทรวง อว. กำหนดไว้
 • กรณีส่งผลกระทบต่อการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งจะทำให้กระทบเกณฑ์การเลิกจ้าง หรือไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนตามระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ให้เสนอเหตุผลพร้อมหลักฐาน เพื่อขอผ่อนผันมายัง กบ. ต่อไป
 • สำหรับแผนรองรับผลกระทบในระยะยาว กบ.ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้เพิ่มรูปแบบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มประเภทของตำแหน่งวิชาการ เช่น
  • การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ตำแหน่งวิชาการประเภทการสอน (Teaching tract)
  • ประเภทบริการวิชาชีพ (Professional/Clinical tract)
 • โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ เพื่อร่างข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • มหาวิทยาลัย มี Zoom License จำนวน 3,000 licenses ซึ่งเพียงพอสำหรับอาจารย์ทุกคนที่จะใช้พบปะหรือสอนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือสาหรับการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆ ทั้งในส่วนของ Moodle, Google classroom, Microsoft teams
 • ระบบเครือข่ายความเร็ว พื้นที่ครอบคลุม Wifi มช. ค่อนข้างดี แต่อาจต้องแนะนำนักศึกษาเลือกจุด
 • มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ส่วนงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณทั้งการปรับงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย รวมถึงการขอนำเงินสะสมของส่วนงานมาใช้ได้ตามเหตุผลและความจำเป็นได้ตลอดเวลา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ โดยไม่ต้องรองบประมาณในปีถัดไป
- จะมีสถานที่ให้สามารถสอนออนไลน์ได้โดยง่ายหรือไม่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (TLIC) มีการจัดตั้งโครงการการเรียนการสอน online รองรับไว้อยู่แล้ว โดยมีสตูดิโอที่อาจารย์ผู้สอนสามารถไปใช้งานได้ที่ ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ และสตูดิโอที่กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ คือ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • TLIC จะมีการเผยแพร่ชุดเครื่องมือ เช่น Ez Studio ให้กับคณะ และอาจารย์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Youtube : TLIC


- จะมีการสนับสนุนเครื่องมือตลอดจนโปรแกรมในการสอนออนไลน์ของอาจารย์แต่ละคณะหรือไม่
 • มีห้อง self-studio ให้บริการ
- จะมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หรือไม่ และอาจารย์ 2,000 คนในมหาวิทยาลัยจะขอใช้บริการได้อย่างไร
 • ITSC มีฝ่ายผลิตสื่อที่สามารถแนะนำ ให้คำปรึกษาอาจารย์ได้ นอกจากนั้น อาจารย์ยังสามารถบันทึกสื่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน EZ studio


- มีอาจารย์ที่ไม่เชี่ยวชาญการสอนในรูปแบบ online อยู่จำนวนมาก มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลืออาจารย์กลุ่มนี้ได้อย่างไร
 • TLIC มีแผนการจัดอบรมเป็นระยะ และจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น สร้าง Webinar หรือ Online Course


มหาวิทยาลัยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าหอพักทั้งเทอม 1 และเทอม 2 ค่ะ ดูรายละเอียดได้ที่ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องลดค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงหอพักเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) https://cmu.ac.th/ 
ขอความร่วมมือบัณฑิตแจ้งความประสงค์/ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 อีกครั้ง ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/

กรณีไม่ประสงค์เข้ารับฯ
- รับที่สำนักทะเบียนฯ : ให้จองวันมารับล่วงหน้า 2 วัน และพิมพ์ใบนัดรับในระบบ และมารับที่สำนักทะเบียนฯ ตามรอบวันที่แจ้งมา
- จัดส่งทางไปรษณีย์ : หลังจากชำระเงิน และยืนยันข้อมูลแล้ว สำนักทะเบียนฯ จะจัดเตรียมปริญญาบัตรเพื่อนำส่งไปรษณีย์ ภายใน 1-2 วันทำการ

หมายเหตุ :
1. กรณีบัณฑิตที่เคยแจ้งความประสงค์ในระบบช่วงเดือนธันวาคม 2563 แล้วไม่ได้มาแจ้งความประสงค์อีกครั้งตามช่วงเวลาที่กำหนด ถือว่าข้อมูลเป็นไปตามที่แจ้งไว้เดิม
2. บัณฑิตที่ประสงค์เข้ารับ ต้องรายงานตัวเพื่อแจ้งความประสงค์อีกครั้ง ภายหลังกำหนดวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
3. หากแจ้งความประสงค์รับที่สำนักทะเบียนฯ แต่ไม่มารับ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ แต่ไม่ชำระเงิน สำนักทะเบียนฯ จะจัดเก็บปริญญาบัตรและข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8936

สำหรับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการดังนี้การเดินทางของนักศึกษาเพื่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบออกเป็น
3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 หากเดินทางจากจังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพและภูเก็ต) ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาต้องกักตัว โดยมีสถานที่กักตัวดังนี้
      1.1 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวได้ที่หอใน โดยสามารถติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา
โทร.0-5394-4742

     1.2 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวที่หอพัก
ที่นักศึกษาพักอาศัยและแจ้งผ่านทางระบบ CM-ชนะ
ว่ามีความประสงค์จะกักตัวที่หอพัก หรือในสถานที่กักตัว
ของรัฐ
กลุ่มที่ 2 เดินทางมาหลังจากวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นักศึกษาไม่ต้องกักตัว
กลุ่มที่ 3 เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดกรองตามระเบียบนโยบายของประเทศ
อ้างอิงจากประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมนูข่าวเด่น ที่ https://cmu.ac.th
นักศึกษาทุกคนต้องทำการโหลดแอพพลิเคชัน CMU Mobile มาใช้งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในแต่ละวิชา การใช้บริการรถขนส่งมวลชน (ขส.มช.) และการตรวจสุขภาพด้วย CMU Daily Health Passport เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพ เป็นต้น
บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบ Smart Gate ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะที่เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบบ Real-Time สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถแต่ละคันได้ทั้งจากป้ายทะเบียนและจากบัตรอนุญาต นักศึกษาสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. ที่ https://scmc.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-1494 
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ที่อาคาร S1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/cmucoopfan/