ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในระบบ ดังนี้

1.1 นักศึกษาที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนมากกว่าหนึ่งสถาบัน
- เลือกใช้สิทธิการขอรับการช่วยเหลือได้เพียงหนึ่งหลักสูตรที่ https://covidfund.cupt.net/register
- วันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2564หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามข้อ 1.2
.
1.2 นักศึกษาใช้สิทธิตามมาตรการฯ
- เลือก "การใช้สิทธิรับการช่วยเหลือส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ"ที่ https://www.reg.cmu.ac.th/webreg/th/
- วันที่ 25 สิงหาคม - 3 กันยายน 2564

1.2.1 กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระเงิน
- ขอใช้สิทธิรับการช่วยเหลือตามมาตรการฯก่อนจะจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
- วันที่ 9 -30 กันยายน 2564
.
1.2.2 กรณีที่นักศึกษาชำระเงินไว้ก่อนการออกประกาศฉบับนี้
- ขอใช้สิทธิรับการช่วยเหลือตามมาตรการฯ พร้อมกับการขอคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมส่วนที่เป็นส่วนลด โดยคืนผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารของนักศึกษาที่มีการเคลื่อนไหว
- วันที่ 25 สิงหาคม - 9 กันยายน 2564
(ข้อ 1.2 ถ้านักศึกษาไม่ดำเนินการในเวลาที่กำหนด ถือว่าเลือกไม่รับสิทธิตามมาตรการฯ)

1.3 นักศึกษาที่เลือกรับสิทธิกับสถาบันอื่นหรือไม่เลือกรับสิทธิตามมาตรการฯ ข้างต้น จะได้รับการช่วยเหลือเฉพาะในส่วนที่สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัย ตามที่ระบุข้อที่ 3

TCAS คือ ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
โดยมีการกำหนดรูปแบบการคัดเลือก 5 แบบ ดังนี้
   แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
   แบบที่ 2 โควตา (Quota)
   แบบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1)
   แบบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2)
   แบบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission)
ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครของ ทปอ.
ตั้งแต่วันที่ 7-15 พฤษภาคม 2564
ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.comรายละเอียดเพิ่มเติม https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

ข้อมูลหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ...


http://tlp.eqd.cmu.ac.th/openhouse/

รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ มช. ระดับปริญญาตรี สามารถสอบถามได้ที่ ฝ่ายรับเข้าศึกษาและบริหารหลักสูตร สำนักทะเบียนและประมวลผล มช. ทาง inbox facebook page รับเข้าศึกษาปริญญาตรี มช.  : https://www.facebook.com/ugradadmissions.cmu ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ หรือ โทร. 053-948915 ถึง 19 
การศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ inbox บัณฑิตวิทยาลัย มช. https://www.facebook.com/gradcmu  และ http://www.grad.cmu.ac.th/    หรือ โทรศัพท์หมายเลข 053 942 406


รายละเอียดปฏิทินการศึกษาของปีการศึกษา 2563 - 2564 สามารถดูรายละเอียดได้ที่...
https://cmu.ac.th/th/content/40FD1693-9224-4935-ADE1-34711713C034

หรือ
ปฏิทินปีการศึกษา 2563
https://www1.reg.cmu.ac.th/web/reg-files/63/reg-calendar63-no2-TH.pdf

ปฏิทินปีการศึกษา 2564
https://www1.reg.cmu.ac.th/webreg/reg-files/64/reg-calendar64-TH.pdf

การเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2564  มหาวิทยาลัยได้เตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่หากในช่วงดังกล่าว สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ New Normal ซึ่งมีทั้งการจัดห้องเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณะสุข โดยเน้นมาตรการ Social Distancing 
  1. จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางตามความเหมาะสม
  2. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าชั้นเรียน
  3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามความเหมาะสมของความถี่ในการใช้งานพื้นที่
  4. กำหนดช่องทางการเข้าออก เพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  5. จัดให้มีการระบายอากาศที่หมุนเวียน ถ่ายเทได้ดี เปิดประตู หน้าต่าง หรือพัดลมดูดอากาศ

การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ให้จัดจำนวนนักศึกษาในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 1.5 เมตร) ทั้งนี้ อาจต้องเพิ่ม section ในการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ในกรณีการสอนบรรยาย อาจเพิ่ม section หรือสามารถบริหารจัดการโดยใช้วิธีถ่ายทอดสดการเรียนการสอนไปอีกห้องเรียนหนึ่งได้

จังหวัดเชียงใหม่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่ควบคุม การเดินทางมาจากพื้นที่ต่างจังหวัด เข้าสู่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หากมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้กักแยกตนเอง 14 วัน และพื้นที่จังหวัดอื่น ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ ชิด 14 วัน
ให้นักศึกษาดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. ก่อนเดินทางให้รายงานตัวเข้าสู่ มช. ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19R และโทรแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาหรือกิจการคณะก่อนเดินทาง
2. ลงทะเบียนเมื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่ ทาง CM-CHANA
3. ให้ติดตั้งและเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “หมอชนะ”
4. ให้กักแยกตนเองหรือสังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิดและรายงานสุขภาพต่อเนื่อง 14 วัน ผ่าน CMU SELF HEALTH CHECK for COVID-19
5. หากได้รับการตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้รายงานมหาวิทยาลัย โทร. 090-8925623 และกรอกข้อมูล ผ่าน https://cmu.to/ReportCoV19PCRTest

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา มช. เบอร์โทรศัพท์ 090-892-5623 , 064-174-61783


การฝึกงาน คณะและส่วนงานจะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม
เนื่องจากธรรมชาติและรูปแบบของแต่ละคณะมีความแตกต่างกัน นักศึกษาสามารถสอบถามได้ที่สอบถามที่อาจารย์ประจำวิชา ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย
สำหรับการสอบขึ้นอยู่กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น เนื่องจากรูปแบบการสอนในแต่ละรายวิชามีความแตกต่างกันค่ะ สามารถเลื่อนสอบออกหรือหากไม่ต้องการเลื่อนสอบอาจารย์ประจำวิชาสามารถกำหนดรูปแบบการสอบเองได้ตามความเหมาะสม 
  • วิชาปฏิบัติการหรือ lab ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และสถานที่เฉพาะ ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน
  • การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาซึ่งอาจเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน หรือเลือกแผนการเรียนอื่น
  • กรณีบางคณะที่นักศึกษามีการต้องขึ้นหอผู้ป่วย ให้ปรับกระบวนวิชาที่เป็นการบรรยายมาเรียนก่อน ส่วนวิชาฝึกปฏิบัติจะย้ายไปอยู่ช่วงท้าย หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
มหาวิทยาลัยได้จัดหา Platform กลางเป็นห้องเรียนเสมือน โดยใช้โปรแกรม Moodle Google Classroom และ Microsoft Teams ผสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่จะเปิดสอนในเทอมหน้า โดยนักศึกษาสามารถ Log in เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล ด้วย CMU account @cmu.ac.th

สามารถดำเนินการขอผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-document/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8933-36  หรือทาง https://www.facebook.com/RegCMU

1. นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาคณะ ให้ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัด
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางและทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกติดตามข่าวสารที่

2.1 เว็บไชต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.oop.cmu.ac.th
2.2 สารสนเทศด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU SIS (นักศึกษาเข้าสู่ระบบด้วย อีเมล์มหาวิทยาลัย หรือ CMU IT Account) https://sis.cmu.ac.th
2.3 ทาง Facebook fanpage
      2.3.1 ทุนลูกช้าง มช. https://www.facebook.com/ScholarshipCMU
      2.3.2 กยศ.มช. https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU

ทั้งนี้กรณีสมัครขอรับทุนการศึกษาส่วนกลางมหาวิทยาลัยจะมีประกาศแจ้งเงื่อนไขและวิธีการรับสมัครให้นักศึกษาทราบ ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ดังนี้
1. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
     การรับสมัคร : ช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษา
     การสัมภาษณ์ : ภายในเวลา 1 เดือน หลังจากวันที่ปิดรับสมัคร
     การประกาศผล : ประมาณกลางภาคการศึกษา

2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
    การรับสมัครและสัมภาษณ์ : ดำเนินการตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 เพื่อจัดสรรทุนให้แก่นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป
 
ทุนการศึกษาส่วนกลางประจำปีการศึกษา 2564

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
   การรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2564
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ : วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
   การสัมภาษณ์ : 10-11, 17-18, และ 31 กรกฎาคม 2564
   ประกาศผล : 13 สิงหาคม 2564
   หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
   การรับสมัคร : ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประเภทการช่วยเหลือสำหรับทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง
   1. ความช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บทั้งหมด
   2. ความช่วยเหลือที่พักในหอพักสังกัดมหาวิทยาลัย ตามความจำเป็นพื้นฐาน
       **หมายเหตุ เฉพาะหอพักทั่วไป (ชาย 5 - 7 หญิง 1 - 3 และ 8)
   3. ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการครองชีพประจำเดือน เดือนละ 2,400 บาท โดยจะพิจารณาตามระยะเวลาการศึกษา

สามารถสอบถามได้ทาง inbox กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/sddcmu  

ระบบทุน COVID-19 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

   - ลงทะเบียนรับทุนได้ที่เว็บไซต์ https://scholarship.mis.cmu.ac.th/ โดยล็อกอินด้วยบัญชี CMU ของคุณ @cmu.ac.th
   - สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-943800 ต่อ 2 หรืองานทุนฯ กองพัฒนานักศึกษา ทาง https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU

การคืนทุนการศึกษาของโควิด-19

1. เข้าเว็บไซต์ http://scholarship.mis.cmu.ac.th/ โดยล็อกอินด้วยบัญชี CMU ของคุณ @cmu.ac.th
2. สามารถเลือกรายชื่อเพื่อชําระเงินหรือสแกน QR Code
3. ตรวจสอบยอดหนี้ของคุณ


หมายเหตุ: การคืนทุนการศึกษาจะต้องเสร็จสิ้นก่อนเรียนจบ หากในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินได้หรือไม่สามารถชําระคืนได้นักศึกษาต้องลงนามในข้อตกลงหนี้กับคณะของคุณก่อนซึ่งคณะสามารถเสนอชื่อนักศึกษาเพื่ออนุมัติสําเร็จการศึกษาได้
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามโทร. 053-943800-2

นักศึกษาที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
1. ให้นักศึกษาเข้าใช้งานระบบการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ผ่านทาง https://wsa.dsl.studentloan.or.th/#/rms/rms-login
2. ติดตามการประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติ ขั้นตอน และกำหนดการจากเพจ Facebook กยศ. มช. https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU
สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมได้ ยกเว้น ทุนที่เจ้าของทุนมีเงื่อนไขไม่ให้กู้ กยศ. ต้องอ่านประกาศการรับสมัครในทุนนั้น ๆ ด้วย
การกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ รายเก่า ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/

- เรื่องขอทุนช่วยเหลือ โควิด-19 ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณธัณลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3125 

- เรื่องการขอจ่ายค่าเทอม ภายหลังที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณพิชญา เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3130 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แจกซิม เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ฟรี 90 วัน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน 2564 ที่ http://sis.cmu.ac.th/

1. นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้งานอินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์การใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี เพื่อการใช้งานต่อเนื่อง 90 วัน
2. หลังจากลงทะเบียน รอรับรหัสการใช้งาน และรายละเอียดการใช้งาน ผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://mail.cmu.ac.th โดยใช้ CMU Account ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564
3. Activate การใช้งานโดยกดรหัสการใช้งานที่ได้รับผ่านอีเมลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี 90 วันนับจากวันที่ Activate

สำหรับนักศึกษาใหม่ รหัส 64 มหาวิทยาลัยจะเปิดระบบให้ลงทะเบียนเพิ่มเติม ในช่วงการรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดสรรอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่
1. งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ กองพัฒนานักศึกษา จะประสานงานขอรายชื่อนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1 จากสำนักทะเบียนและประมวลผล
2. นักศึกษาพิการใหม่ทุกคน จะได้รับการติดต่อประสานงานจากบุคลากรงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ เป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับข้อจำกัดแต่ละประเภทความพิการ เช่น นักศึกษาหูหนวกจะมี ‘ล่ามภาษามือ’ ประสานงานไป หรือ นักศึกษาตาบอดจะมี ‘ผู้เชี่ยวชาญอักษรเบรลล์’ ประสานงานไป เป็นต้น
3. เราจะแนะนำ “งานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ” ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วย VTR ชื่อ “DSSCMU Present”
ผ่าน LINK::   https://drive.google.com/file/d/1U1qTw1Uvt3HoFYcthrjyfJTHJQ0EvDFq/view?usp=sharing
4. เราจะเชิญนักศึกษาพิการ ชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้ามารู้จักโครงการ/กิจกรรมของงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการ รวมถึงข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ ทาง FB PAGE: DSSCMU ผ่าน LINK https://www.facebook.com/DSSCMU/
5. เราจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ เทคโนโลยี บริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการที่เรียนร่วมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่าน LINK ::  https://drive.google.com/file/d/1MG4XgWTF4yunx3IDFFHtzT0RkYvVdBWl/view?usp=sharing

หมายเหตุ:
1. วิธีการสื่อสารและช่องการเข้าถึงสื่อต่าง ๆ ของนักศึกษาพิการจะแตกต่างกันไปตามข้อจัดและความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละคน
2. ขอความกรุณานักศึกษาพิการโปรดให้ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เมื่อมีบุคลากรงานบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการประสานงานไป
3. ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดโทร 053-943049 หรือ ส่งข้อความมาใน FB PAGE: DSSCMU
การจัดกิจกรรมเน้นรูปแบบออนไลน์ โดยต้องเป็นไปตามมาตรการ/แนวปฏิบัติที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนด

     รูปแบบกิจกรรมรับน้องใหม่ประชุมเชียร์มหาวิทยาลัยกำหนดแนวทางให้จัดกิจกรรมต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ เน้นสื่อการแนะนำเพลงมหาวิทยาลัย/คณะ แนะนำช่องทางการสืบค้นข้อมูลและใช้บริการของมหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้อง
     ทั้งนี้หากพบเห็นหรือมีข้อมูลการจัดกิจกรรมการรับน้องใหม่ประชุมเชียร์ ของส่วนงาน/องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถสอบถามรายละเอียดการจัดกิจกรรมและรูปแบบกิจกรรมได้ที่

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     เพจ https://th-th.facebook.com/cmusc2507
     หมายเลขโทรศัพท์ 053943052

งานพัฒนาทักษะชีวิต
     เพจ https://th-th.facebook.com/activityCMU
     หมายเลขโทรศัพท์ 053943060

     โดยจะมีเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดข้อมูลการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้นำข้อมูลต่างๆ มาช่วยตอบประเด็นข้อสงสัยของผู้ที่สอบถามได้รับทราบรายละเอียด ประกอบการตัดสินใจในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมต่อไป

• จองหอพักรอบที่ 3 วันที่ 2 มิถุนายน 2564 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานหอพักนักศึกษา
• ชำระเงินโดยวิธี QR Payment รอบที่ 3 ชำระได้ตั้งแต่วันที่ 7-12 มิถุนายน 2564
• แจ้งย้ายเข้าทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2564

สำหรับนักศึกษาที่พักอยู่หอพักพบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายไร้สาย หรือ wifi
สามารถแจ้งปัญหาเข้ามาได้โดยตรงที่ Facebook Fanpage ของ ITSC ค่ะ    
    โดยโปรดระบุ : username ที่เข้าใช้งาน / ห้อง ชั้น อาคาร / เว็บที่ใช้งาน / เวลาที่พบปัญหา / หมายเลขตัวปล่อยสัญญาณที่อยู่ใกล้บริเวณนั้น /เชื่อมต่อกับ @JumboPlus หรือ @JumboPlus5GHz
หรือแจ้งข้อมูลการเชื่อมต่อเพิ่มเติม ตามขั้นตอนใน link ข้างใต้นี้ https://cmu.to/alkdO

หอพักนักศึกษาเปิดตามปกติ แต่หากกลับมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงให้นักศึกษาปฏิบัติตามแนวทางของมหาวิทยาลัย ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/460625177358271/posts/3716806645073425/?d=n หรือสอบถามได้ที่ inbox สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : https://www.facebook.com/dormCMU 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง หรือสอบถามโทร.0-5394-4749
• เว็บไซต์สำนักงานหอพักนักศึกษา https://udo.oop.cmu.ac.th/
• หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : https://www.facebook.com/dormCMU/
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 944 749
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562-2563
ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเหตุ : เฉพาะบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 21 มกราคม 2564 ที่ถูกเลื่อนมาเท่านั้น
• วันรายงานตัว : 21 ตุลาคม 2564
• วันซ้อมย่อย (ในคณะ) : 22 ตุลาคม 2564
• วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ (หอประชุมฯ) : 23-24 ตุลาคม 2564
• วันรับจริง : 25 ตุลาคม 2564
บัณฑิตสามารถแจ้งความประสงค์ได้แล้ว ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.)
ทั้งนี้ เนื่องจากวันรายงานตัวมีเพียงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงขอแนะนำสำหรับบัณฑิตที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด วางแผนและเผื่อเวลาให้ดี จะได้มาได้ทันตามกำหนดการ
ขอความร่วมมือบัณฑิตแจ้งความประสงค์เข้ารับ/ไม่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 ล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.) ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma/

กรณีไม่ประสงค์เข้ารับฯ
- รับที่สำนักทะเบียนฯ : ให้พิมพ์เอกสารการรับปริญญาบัตรในระบบ และมารับที่สำนักทะเบียนฯ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
- จัดส่งทางไปรษณีย์ : หลังจากชำระค่าจัดส่งแล้ว สำนักทะเบียนฯ จะจัดเตรียมปริญญาบัตรเพื่อนำส่งไปรษณีย์ ภายหลังเสร็จสิ้นงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตรวจสอบและรับรองผลการศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล โทร. 0 5394 8936

สำหรับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการดังนี้การเดินทางของนักศึกษาเพื่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบออกเป็น
3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 หากเดินทางจากจังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพและภูเก็ต) ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาต้องกักตัว โดยมีสถานที่กักตัวดังนี้
      1.1 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวได้ที่หอใน โดยสามารถติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา
โทร.0-5394-4742

     1.2 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวที่หอพัก
ที่นักศึกษาพักอาศัยและแจ้งผ่านทางระบบ CM-ชนะ
ว่ามีความประสงค์จะกักตัวที่หอพัก หรือในสถานที่กักตัว
ของรัฐ
กลุ่มที่ 2 เดินทางมาหลังจากวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นักศึกษาไม่ต้องกักตัว
กลุ่มที่ 3 เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดกรองตามระเบียบนโยบายของประเทศ
อ้างอิงจากประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมนูข่าวเด่น ที่ https://cmu.ac.th
นักศึกษาทุกคนต้องทำการโหลดแอพพลิเคชัน CMU Mobile มาใช้งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในแต่ละวิชา การใช้บริการรถขนส่งมวลชน (ขส.มช.) และการตรวจสุขภาพด้วย CMU Daily Health Passport เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพ เป็นต้น
บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบ Smart Gate ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะที่เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบบ Real-Time สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถแต่ละคันได้ทั้งจากป้ายทะเบียนและจากบัตรอนุญาต นักศึกษาสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. ที่ https://scmc.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-1494 
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ที่อาคาร S1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/cmucoopfan/