- เปิดหอพักนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

- ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานหอพักนักศึกษา ทาง https://www.facebook.com/dormCMU

 มหาวิทยาลัยยกเลิกการส่งผลการตรวจสุขภาพในทุกรอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
- ปริญญาตรี จัดขึ้นในวันที่ 29 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2563

      สำหรับช่วงเช้าของวันที่ 29 มิถุนายน 2563เป็นการปฐมนิเทศในส่วนของมหาวิทยาลัย ส่วนของคณะสามารถสอบถามทางคณะที่นักศึกษาสังกัด


- บัณฑิตศึกษา จัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ZOOM Webinar ติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทาง https://cmu.ac.th/firstyears/

การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่จะจัดขึ้นในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2563 ผ่านช่องทางออนไลน์ ZOOM Webinar สำหรับรหัสร่วมประชุมจะส่งไปกับสารแสดงความยินดีผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ 
ยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในทุกคณะ

ติดตามรายละเอียด เรื่อง การรายงานตัวนักศึกษาใหม่

- ระดับปริญญาตรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ https://www3.reg.cmu.ac.th/stdinfo/undergraduate/ 

- ระดับบัณฑิต ใช้เฉพาะ Transcript  ส่วนเอกสารอื่น ๆ สำนักทะเบียนจะดำเนินการดึงจากระบบรับสมัคร และในวันดังกล่าว นศ. จะต้องชำระเงินค่าเทอม โดย QR payment ด้วย

สำหรับเอกสารรายงานตัวนักศึกษา ไม่ใช้ รูปนักศึกษาประกอบ
หากเป็นเอกสารรายงานตัวเข้าหอพักใน มหาวิทยาลัยต้องใช้รูปนักศึกษาประกอบ
นักศึกษาต้องทำการรายงานตัวให้เสร็จสมบูรณ์ โดยอัพโหลดเอกสารต่าง ๆ ครบถ้วน และจะมีข้อความแจ้งไปทาง SMS หรืออีเมล เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการสร้าง CMU Account ของตัวเองต่อไป
ผู้สอนได้แจ้งเลื่อนการสอบ (วัดผลประเมินผล) ออกไปและสามารถทำการสอบใหม่ได้จนถึงประมาณต้นเดือนสิงหาคม แต่การจัดสอบอาจเป็นออนไลน์ และ/หรือในห้องก็ต้องรอดูสถานการณ์อีกครั้ง ทั้งนี้ถ้าวิชาที่ยังไม่ได้จัดสอบและเป็น กระบวนวิชาที่เป็นวิชาต่อเนื่อง (Prerequisite) ของกระบวนวิชาต่อ ๆ ไปก็จะอนุโลมให้ นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาต่อไปได้ก่อน โดยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่อาจารย์ผู้สอนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 พร้อมกัน ยกเว้นบางคณะที่มีการเรียนการสอนระบบชั้นปี 
การเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 เราได้เตรียมการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไว้เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่หากในช่วงดังกล่าว สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ทางมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ New Normal ซึ่งมีทั้งการจัดห้องเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณะสุข โดยเน้นมาตรการ Social Distancing 
 1. จัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ หรือจุดล้างมือด้วยน้ำ สบู่ ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางตามความเหมาะสม
 2. อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เข้าชั้นเรียน
 3. ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จุดสัมผัสด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตามความเหมาะสมของความถี่ในการใช้งานพื้นที่
 4. กำหนดช่องทางการเข้าออก เพื่อให้สามารถคัดกรองบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 5. จัดให้มีการระบายอากาศที่หมุนเวียน ถ่ายเทได้ดี เปิดประตู หน้าต่าง หรือพัดลมดูดอากาศ

การจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ให้จัดจำนวนนักศึกษาในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการให้สามารถเว้นระยะห่างของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม (อย่างน้อย 1.5 เมตร) ทั้งนี้ อาจต้องเพิ่ม section ในการจัดการเรียนการสอน

ทั้งนี้ ในกรณีการสอนบรรยาย อาจเพิ่ม section หรือสามารถบริหารจัดการโดยใช้วิธีถ่ายทอดสดการเรียนการสอนไปอีกห้องเรียนหนึ่งได้
 • วิชาปฏิบัติการหรือ lab ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือ และสถานที่เฉพาะ ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน
 • การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาซึ่งอาจเป็นกิจกรรมบังคับในหลักสูตร ปรับรูปแบบ จัดให้มีกระบวนวิชาเทียบแทน หรือเลือกแผนการเรียนอื่น
 • กรณีบางคณะที่นักศึกษามีการต้องขึ้นหอผู้ป่วย ให้ปรับกระบวนวิชาที่เป็นการบรรยายมาเรียนก่อน ส่วนวิชาฝึกปฏิบัติจะย้ายไปอยู่ช่วงท้าย หรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณะสุข
มหาวิทยาลัยได้จัดหา Platform กลางเป็นห้องเรียนเสมือน โดยใช้โปรแกรม Moodle Google Classroom และ Microsoft Teams ผสานกับสำนักทะเบียนและประมวลผล รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่จะเปิดสอนในเทอมหน้า โดยนักศึกษาสามารถ Log in เพื่อเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนและประมวลผล ด้วย CMU account @cmu.ac.th
การรับเข้า การสอบ การรายงานตัว เป็นระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยเมื่อเปิดเทอมแล้วการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคณะ
มหาวิทยาลัยได้เตรียมเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง มีหอพักสำหรับนักศึกษาพิเศษ มีทางลาด บางท่านพิการเฉพาะร่างกาย สามารถเรียนได้ แต่หากเป็นทางสายตาคงต้องพิจารณาเป็นรายๆ ไป นอกจากนี้ กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดบัดดี้คอยช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาพิการเหมือนเช่นปกติ

- ในช่วง Summer นี้ เป็นการเรียนออนไลน์ สามารถเรียนที่บ้านได้ 
- ส่วนการเปิดภาคเรียนในปีการศึกษาที่ 1/2563 หากในช่วงดังกล่าวสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้และสถานการณ์ดีขึ้น มหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ New Normal ซึ่งมีทั้งการจัดห้องเรียนที่ได้มาตรฐานตามหลักกระทรวงสาธารณะสุข โดยเน้นมาตรการ Social Distancing
แต่หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงยังไม่สามารถเข้าเรียนในห้องเรียนตามปกติได้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอนออนไลน์ที่ยังคงคุณภาพการศึกษา

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะติดตามประกาศของทางจังหวัดด้วยค่ะ สามารถติดตามได้ทางเพจและเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ www.cmu.ac.th

การเดินทางกลับนักศึกษาควรติดต่อประสานกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะเพื่อดำเนินการวางแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ส่วนการ State Quarantine ให้เป็นไปตามที่รัฐบาลจัดให้


ขณะนี่แต่ละภาควิชา สาขาวิชา ได้เริ่มประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยประเมินจากสถานการณ์ และจะมีรายละเอียดแจ้ง นักศึกษาอีกครั้งว่าแต่ละรายวิชาจะใช้รูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร ทั้งนี้ทางสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ก็มีการจัดทำ Virtual classroom ผ่าน Microsoft teams เพื่อเป็นจุดนัดหมาย นัดพบ ระหว่างอาจารย์และ นศ ในแต่ละกระบวนวิชา 

- เปิดระบบแก้ไขข้อมูลการรับทุนเยียวยาฯ ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563

- การขอสละสิทธิ์การขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ ทาง https://bit.ly/2zOXgkC

- การขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนฯ เพิ่มเติม ประเภท การผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (ขยายเวลาการชำระ) การผ่อนผันการชำระค่าบำรุงหอพักในมหาวิทยาลัย (ขยายเวลา การชำระ) การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าครองชีพ และ การยืมเงินยืมฉุกเฉินค่าเช่าหอพักนอกมหาวิทยาลัย เฉพาะภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทาง https://bit.ly/3bPKXC8

จะมีการเปิดรับรอบที่ 2 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ www.cmu.ac.th 
การกู้ยืมเพื่อการศึกษารายใหม่ รายเก่า ติดต่อได้ที่ https://www.facebook.com/ScholarshipsCMU/
หากนักศึกษาได้รับความช่วยเหลือในการผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดำเนินการผ่อนผันให้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าได้เรียนได้ปกติ ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในช่วงที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ ทั้งนี้ให้นักศึกษาคอยติดตามวิธีการและชำระเงินคืนมหาวิทยาลัย ที่จะประชาสัมพันธ์ต่อไปทาง www.cmu.ac.th
สามารถขอรับทุนเพิ่มเติมได้ ยกเว้น ทุนที่เจ้าของทุนมีเงื่อนไขไม่ให้กู้ กยศ. ต้องอ่านประกาศการรับสมัครในทุนนั้น ๆ ด้วย

- เรื่องขอทุนช่วยเหลือ โควิด-19 ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณธัณลักษณ์ เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3125 

- เรื่องการขอจ่ายค่าเทอม ภายหลังที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให้ติดต่อกองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย -- คุณพิชญา เบอร์โทรศัพท์ 0-5394-3130 

 • มหาวิทยาลัยสนับสนุน SIM Internet ฟรี 3 เดือนสำหรับนักศึกษาทุกคน
 • จัดหา Notebook เพื่อให้คณะนำไปให้แก่นักศึกษายืมใช้ได้
 • จัดหา Tablet และ notebook ราคาพิเศษ และผ่อนชำระ 0% นาน 12 เดือน โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • จัดหาอุปกรณ์ไอทีสำหรับให้นักศึกษาสามารถซื้ออุปกรณ์ในราคาพิเศษผ่านทาง e-Market Place โดย Shopee ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประสานโค๊ดส่วนลดสำหรับนักศึกษา มช.

ในรอบที่ 1 หากนักศึกษายังไม่ได้รับ SMS หรือ email สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามภาพมหาวิทยาลัยจะเปิดลงทะเบียนขอรับ SIM เพื่อการศึกษาแบบออนไลน์ รอบ 2 ในวันที่ 10 -26 มิถุนายน 2563 นักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จาก https://sis.cmu.ac.th/  
หากนักศึกษาทำการตรวจสอบอีเมล CMU Account: @cmu.ac.th ของนักศึกษา และยังไม่ได้รับอีเมลตอบกลับให้นักศึกษาติดต่อสอบถามที่สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ One Stop Service
โทร. 0-5394-3827
หากนักศึกษาทำการลงทะเบียนขอรับ SIM ไว้ตั้งแต่วันที่ 10-26 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ CMU SIS ระบบจะจัดส่ง CODE ให้นักศึกษาทางอีเมล CMU Account: @cmu.ac.th ของนักศึกษา ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยนักศึกษาสามารถเลือกใช้บริการอินเตอร์ของ TOT DTAC AIS TRUE ฟรี เป็นระยะ 90 วันนับจากวันกดยืนยัน USSD โดย CODE ยืนยันจะมีวันหมดอายุตามที่แต่ละค่ายบริษัทมือถือกำหนดไว้ 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและองค์การนักศึกษาพยายามปรับให้เป็นรูปแบบออนไลน์และลดการรวมคนจำนวนมาก
ส่วนกิจกรรมที่ได้ยกเลิกไปแล้ว เช่น การรับน้องรถไฟ เพราะยังอยู่ในช่วงเวลาที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรค
ส่วนกิจกรรมรับน้องขึ้นดอยและกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์อยู่ในระหว่างการหารือเพื่อจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาที่เหมาะสมครับ
 
ยังคงต้องพิจารณาจากสถานการณ์ของประเทศ และหากมีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจนจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ www.cmu.ac.th 
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ควรดำเนินการย้ายทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรงบประมาณให้เทศบาลเพื่อดูแลประชาชนได้อย่างทั่วถึง หรือสอบถามโทร.0-5394-4749
- นักศึกษาจาก TCAS รอบ 2 และ 3 สามารถลงทะเบียนเข้าจองหอพัก ได้ในวันที่ 20 พ.ค. 63 
- หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/dormCMU/
 

- สามารถดำเนินการผ่านระบบ online  ได้เลย

- หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เพจ สำนักงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ https://www.facebook.com/dormCMU/

นักศึกษาสามารถเดินทางรายงานตัวเข้าพักในหอพัก ได้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563  เพื่อให้กักตัวครบ 14 วัน ก่อนเปิดภาคเรียนในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563
หากเดินทางมาโดยรถส่วนตัว ผู้ปกครองสามารถส่งและกลับได้เลย ส่วนนักศึกษา จะต้องเข้ารับการ Quarantine ในสถานที่ที่มหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้ให้ และจำเป็นต้องเดินทางล่วงหน้าก่อน 14 วัน โดยแจ้งคณะก่อนวันเดินทาง
อาจารย์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลเป็นรูปแบบอื่นๆ ทดแทนรูปแบบเดิมได้ตามความเหมาะสม โดยให้คำนึงถึง learning outcomes ของกระบวนวิชาเป็นสำคัญ
การคิดภาระงานการสอน online คิดภาระงานในรูปแบบเดียวกับการสอนในชั้นเรียน หรือปฏิบัติการ (ยึดตามรูปแบบของหน่วยกิต ของแต่ละกระบวนวิชาเป็นหลัก) เนื่องจากการสอน online คือการปรับรูปแบบการสอน ซึ่งอาจารย์ยังคงต้องมีกิจกรรมจัดการเรียนรู้ให้นักศึกษา แต่รูปแบบกิจกรรมอาจเปลี่ยนไป
การคิดภาระงานจะคิดตามชั่วโมงการทางานที่เกิดขึ้นจริง หากมีการยุบตอนลงและบรรยายรวม ก็คิดภาระงานตามชั่วโมงการทำงานจริง แต่จะได้ตัวคูณเพิ่มเติมในส่วนของจำนวนนักศึกษา (X) ที่เพิ่มขึ้น
กรณี X = 1-50 ตัวคูณ 1.0
กรณี X > 50 ตัวคูณ 1.0 + (0.0066*(X-50))
กรณี X > 200 ตัวคูณ 2.0
การจัดทำสื่อออนไลน์ คิดภาระงานเช่นเดียวกับ สื่อการสอนระบบ e-learning ซึ่งกำหนดไว้แล้วที่ 100 ชั่วโมงทำงานต่อรายวิชา
คณะควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างความผูกพันกับนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ โดยออกแบบกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆ ในการพบปะนักศึกษาออนไลน์

 • ยังคงใช้หลักการ Active Learning เดิมได้ เช่น ใช้เวลาในชั้นเรียนสร้างกิจกรรมที่มีการโต้ตอบ ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม สำหรับในส่วนบรรยายอาจารย์บันทึกไว้ให้นักศึกษาเปิดดู
 • TLIC จะสร้างกรณีศึกษาเผยแพร่ต่อไป
 • ยังใช้เกณฑ์ในการขอตำแหน่งวิชาการเช่นเดิม เนื่องจากมีเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำที่กพอ กระทรวง อว. กำหนดไว้
 • กรณีส่งผลกระทบต่อการตีพิมพ์ผลงาน ซึ่งจะทำให้กระทบเกณฑ์การเลิกจ้าง หรือไม่ได้ปรับขึ้นเงินเดือนตามระยะเวลาในการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ ให้เสนอเหตุผลพร้อมหลักฐาน เพื่อขอผ่อนผันมายัง กบ. ต่อไป
 • สำหรับแผนรองรับผลกระทบในระยะยาว กบ.ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้เพิ่มรูปแบบการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และเพิ่มประเภทของตำแหน่งวิชาการ เช่น
  • การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในรูปแบบการใช้แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
  • ตำแหน่งวิชาการประเภทการสอน (Teaching tract)
  • ประเภทบริการวิชาชีพ (Professional/Clinical tract)
 • โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาวิชาการ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งวิชาการ เพื่อร่างข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
 • มหาวิทยาลัย มี Zoom License จำนวน 3,000 licenses ซึ่งเพียงพอสำหรับอาจารย์ทุกคนที่จะใช้พบปะหรือสอนผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนั้น ยังมีเครื่องมือสาหรับการเรียนการสอนออนไลน์อื่นๆ ทั้งในส่วนของ Moodle, Google classroom, Microsoft teams
 • ระบบเครือข่ายความเร็ว พื้นที่ครอบคลุม Wifi มช. ค่อนข้างดี แต่อาจต้องแนะนำนักศึกษาเลือกจุด
 • มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ส่วนงานสามารถปรับเปลี่ยนแผนงบประมาณทั้งการปรับงบประมาณรายรับ และงบประมาณรายจ่าย รวมถึงการขอนำเงินสะสมของส่วนงานมาใช้ได้ตามเหตุผลและความจำเป็นได้ตลอดเวลา เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติ โดยไม่ต้องรองบประมาณในปีถัดไป
- จะมีสถานที่ให้สามารถสอนออนไลน์ได้โดยง่ายหรือไม่
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ (TLIC) มีการจัดตั้งโครงการการเรียนการสอน online รองรับไว้อยู่แล้ว โดยมีสตูดิโอที่อาจารย์ผู้สอนสามารถไปใช้งานได้ที่ ITSC คณะพยาบาลศาสตร์ และสตูดิโอที่กำลังจะเปิดเร็วๆ นี้ คือ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
 • TLIC จะมีการเผยแพร่ชุดเครื่องมือ เช่น Ez Studio ให้กับคณะ และอาจารย์ โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ Youtube : TLIC


- จะมีการสนับสนุนเครื่องมือตลอดจนโปรแกรมในการสอนออนไลน์ของอาจารย์แต่ละคณะหรือไม่
 • มีห้อง self-studio ให้บริการ
- จะมีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อสนับสนุนเรื่องการจัดทำสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้หรือไม่ และอาจารย์ 2,000 คนในมหาวิทยาลัยจะขอใช้บริการได้อย่างไร
 • ITSC มีฝ่ายผลิตสื่อที่สามารถแนะนำ ให้คำปรึกษาอาจารย์ได้ นอกจากนั้น อาจารย์ยังสามารถบันทึกสื่อออนไลน์ได้ด้วยตนเองผ่าน EZ studio


- มีอาจารย์ที่ไม่เชี่ยวชาญการสอนในรูปแบบ online อยู่จำนวนมาก มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลืออาจารย์กลุ่มนี้ได้อย่างไร
 • TLIC มีแผนการจัดอบรมเป็นระยะ และจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น สร้าง Webinar หรือ Online Course


-กรณีนักศึกษาบัณฑิตรหัส 63 สามารถกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของโครงการช่วยเหลือบรรเทาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563
ที่เว็บไซต์ >> https://cmu.to/jqEn8 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มช.


-สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 62 ลงมา มหาวิทยาลัยจะปรับลดค่าธรรมเนียมให้ตามแนวทางความช่วยเหลือโดยอัตโนมัติ

สำหรับการเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถดำเนินการดังนี้การเดินทางของนักศึกษาเพื่อมามหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบออกเป็น
3 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1 หากเดินทางจากจังหวัดเสี่ยง (กรุงเทพและภูเก็ต) ก่อนวันที่ 23 มิถุนายน 2563 นักศึกษาต้องกักตัว โดยมีสถานที่กักตัวดังนี้
      1.1 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพักภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวได้ที่หอใน โดยสามารถติดต่อสำนักงานหอพักนักศึกษา
โทร.0-5394-4742

     1.2 สำหรับนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถกักตัวที่หอพัก
ที่นักศึกษาพักอาศัยและแจ้งผ่านทางระบบ CM-ชนะ
ว่ามีความประสงค์จะกักตัวที่หอพัก หรือในสถานที่กักตัว
ของรัฐ
กลุ่มที่ 2 เดินทางมาหลังจากวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป นักศึกษาไม่ต้องกักตัว
กลุ่มที่ 3 เดินทางมาจากต่างประเทศ ให้นักศึกษาเข้ารับการคัดกรองตามระเบียบนโยบายของประเทศ
อ้างอิงจากประกาศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมนูข่าวเด่น ที่ https://cmu.ac.th
นักศึกษาทุกคนต้องทำการโหลดแอพพลิเคชัน CMU Mobile มาใช้งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสแกน QR Code
เข้าชั้นเรียนของนักศึกษาในแต่ละวิชา การใช้บริการรถขนส่งมวลชน (ขส.มช.) และการตรวจสุขภาพด้วย CMU Daily Health Passport เพื่อประโยชน์ในการติดตามดูแลสุขภาพ เป็นต้น
บัตรอนุญาตผ่านเข้า-ออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกนำมาใช้งานร่วมกับระบบ Smart Gate ที่สามารถตรวจสอบข้อมูลยานพาหนะที่เข้า-ออก พื้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้แบบ Real-Time สามารถตรวจสอบข้อมูลของรถแต่ละคันได้ทั้งจากป้ายทะเบียนและจากบัตรอนุญาต นักศึกษาสามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ มช. ที่ https://scmc.cmu.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-5394-1494 
ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด ที่อาคาร S1 ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/cmucoopfan/