เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Strengthening University-Enterprise Collaboration Communities in Asia : SECRA ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

7 กุมภาพันธ์ 2566

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ รองคณบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรญา เขียวนาวาวงศ์ษา ผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการ Strengthening University-Enterprise Collaboration Communities in Asia : SECRA ภายใต้โครงการ ERASMUS+ Programme : Capacity Building Projects in the Field of Higher Education ในระหว่างวันที่ 6-10 กุมภาพันธ์ 2566 สหราชอาณาจักร (UK), ราชอาณาจักรสวีเดน, สาธารณรัฐเอสโตเนีย, ศรีลังกา, ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย และเข้าร่วมเยี่ยมชมหน่วยบริการเพื่อพัฒนาธุรกิจและนวัตกรรม Unit of Startup and Innovation Services (USIS) ภายใต้โครงการ Startup and innovation คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างพื้นที่ให้บริการแก่กลุ่มอุตสาหกรรม ในภาคเหนือตอนล่างที่ต้องการการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอาหาร (Food Innopolis) คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
แกลลอรี่