โครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 มอบ Face Shield แก่ 4 โรงพยาบาบาล

23 เมษายน 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดทำโครงการ "พยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19" เพื่อร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับ พยาบาล แพทย์ ผู้ช่วยพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ในการดูแลผู้ป่วยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในโอกาสนี้ คุณสุกัญญา ปัญญาวรญาณ ได้มอบ Face Shield จำนวน 100 ชิ้น เพื่อบริจาคเข้าโครงการดังกล่าว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรของคณะฯ นำ Face Shield ทั้งหมดไปมอบให้แก่โรงพยาบาลที่เป็นแหล่งฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลของนักศึกษา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบ้านธิ จังหวัดลำพูน โรงพยาบาลสันป่าตอง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด และ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่