โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2566 (APAHL 2023)

2 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ สวัสดิ์สิงห์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์สิรินาฏ ดีชัยรัมภ์ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ และ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์กับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ประจำปี 2566 (APAHL 2023: Asia - Pacific Alliance of Health Leaders) ณ The University of Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2566
.
โครงการดังกล่าวผู้เข้าร่วมประกอบด้วย อาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Health Sciences, Yamaguchi University ประเทศญี่ปุ่น, University of Hong Kong School of Nursing เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, International Medical University ประเทศมาเลเซีย, คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ของคณะฯ ได้มีโอกาสศึกษารวมทั้งพัฒนาความรู้ด้านการพยาบาลจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ เพิ่มประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลด้านชุมชนในโรงพยาบาลในต่างประเทศ นอกจากนี้ทำให้เข้าใจระบบบริการสุขภาพ บทบาทหน้าที่ของพยาบาล การเรียนการสอนด้านการพยาบาลในต่างประเทศ อีกทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน

แกลลอรี่