ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ของเครือข่าย Thai University Network - Health Promotion Network (TUN-HPN)

26 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พัสระ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้แทนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) และ รองศาสตราจารย์ ดร.วณิชา พึ่งชมภู กลุ่มวิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy CMU) เข้าร่วมประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพระดับชาติ ครั้งที่ 2 ของเครือข่าย Thai University Network - Health Promotion Network (TUN-HPN) เรื่อง "Building a Culture of Health Promotion Fostering Mental Health Awareness and Support on Campus" ณ โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2567
.
ในการประชุมวิชาการดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (TUN-HPN) โดยได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายฯ ในปี 2567 - 2569 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยสุขภาพในระดับ 4 ดาว จากการประเมินมหาวิทยาลัยสุขภาพ Healthy University Rating System (HURS) ตามกรอบการดำเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพของ Asean University Network - Health Promotion Network (AUN-HPN)

แกลลอรี่