พิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Smart Caregiver for the Elderly Care

11 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร Smart Caregiver for the Elderly Care (ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 285 ชั่วโมง) ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตตวดี เหรียญทอง ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2566 - 8 กันยายน 2566


แกลลอรี่