PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.9 "เสริมสร้างพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต" เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


 PODCASTS ที่นี่เอฟเอ็ม 100 (F.M.100 MHz) ช่วงเปิดบ้านพยาบาล มช. ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เวลา 11.30 - 12.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณวีรยุทธ์ จันทร์มหเสถียร
.
PODCASTS เปิดบ้านพยาบาล มช. EP.9 "เสริมสร้างพลังใจ ใส่ใจสุขภาพจิต" เนื่องในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ประจำปี 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มช. / นายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มช. / ผู้อำนวยการสะมาริตันส์เชียงใหม่
.
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก ตรงกับวันที่ 10 กันยายน ของทุกปี โดยองค์การอนามัยโลกกำหนดขึ้น และประกาศเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2546 เป้าหมายในการรณรงค์ให้ทั่วโลกตระหนักต่อปัญหาและช่วยกันดูแลป้องกันผู้ที่มีความเสี่ยงจะฆ่าตัวตาย สำหรับปัญหาการฆ่าตัวตายยังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
.
ส่วนสาเหตุของการฆ่าตัวตายนั้น อันดับหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านความสัมพันธ์ (สังคม) โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 50 รองลงมาเป็นปัญหาทางสุขภาพกายและภาวะเจ็บป่วย ร้อยละ 20-30 นอกจากนี้ยังมีปัญหาจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างมากทั้งต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
.
ติดตามรับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและดูแลตัวเอง ตลอดจนคนรอบข้าง เพื่อลดปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคม
.
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เปิดใจรับฟัง มีการสื่อสารที่ดี และเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน เพราะว่า "ทุกปัญหามีทางออกที่ดีเสมอ"
.
NURSE CMU Youtube Channel
แกลลอรี่