รับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) จาก Taioursea Health Science and Technology Nanjing Co., Ltd.

13 พฤษภาคม 2563

คณะพยาบาลศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมรับมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE) ที่เป็นชุดใส่สำหรับป้องกันการติดเชื้อ จำนวน 390 ชุด จาก Taioursea Health Science and Technology Nanjing Co., Ltd. โดยคณะฯ จะได้นำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบ เพื่อนำไปให้แก่อาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ ในด้านการเรียนการสอน และ การฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วย รวมทั้งนำไปมอบให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษา ตามโครงการพยาบาล มช. ร่วมใจสู้ภัยโควิด 19 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563
แกลลอรี่