ขยายระยะเวลา ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (รหัส 65)

27 พฤษภาคม 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขยายระยะเวลา ทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ (รหัส 65)