นักศึกษา M.B.A. Marketing #11 ได้รับรางวัล Golden Award จาก INCBAA 2020

3 มีนาคม 2563

คณะบริหารธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับคุณสรสิช พวงสุวรรณ นักศึกษา M.B.A. Marketing รุ่นที่ 11 ที่ได้รับรางวัล Golden Award จากการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2563 (INCBAA 2020) จากบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส เชียงใหม่

โดยบทความเรื่อง “อิทธิพลของประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ต่อการรับรู้คุณประโยชน์ ความเป็นธรรมชาติ และความน่าเชื่อถือ” เป็นการศึกษาในรูปแบบกึ่งการทดลอง โดยสร้างเงื่อนไขประเภทผลิตภัณฑ์น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) น้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสด (2) แบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงาน และ (3)แบบเพิ่มวิตามิน ซึ่งผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้คุณประโยชน์ต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความเป็นธรรมชาติต่อน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบคั้นสดมากกว่าแบบบรรจุขวดพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานและแบบเพิ่มวิตามินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามมีการรับรู้ความน่าเชื่อถือของน้ำส้มแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ละประเภทไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และจากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการผลิตแบบคั้นสดมีข้อได้เปรียบทั้งในด้านการรับรู้คุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติ เพราะผู้บริโภคมองว่าการผลิตสด แบบโฮมเมด (Homemade) หรือการผลิตแบบดั้งเดิม (Traditional Production) ผ่านกระบวนการน้อยขั้นตอนและการปรุงแต่งน้อยที่สุดนั้นสำคัญต่อคุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมาก ส่วนการผลิตแบบพาสเจอร์ไรส์จากโรงงานนั้นสุดท้ายแล้วได้เสียเปรียบทั้งในด้านการรับรู้คุณประโยชน์และความเป็นธรรมชาติไป และแม้ว่าจะมีการผลิตที่เป็นมาตรฐานสูง การรับรู้ความน่าเชื่อถือผู้บริโภคก็ไม่ได้แตกต่างกัน 
แกลลอรี่