CCS Frontier Research Group เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับการใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เพื่อนำทางประเทศไทยไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

3 ตุลาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มวิจัยขั้นแนวหน้าการดักจับและกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (CCS Frontier Research Group) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองคณบดี ผศ.ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ ในฐานะนักวิจัยที่ปรึกษากลุ่มวิจัย ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล หัวหน้ากลุ่มวิจัย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฐนันท์ พรหมสุข อาจารย์นักวิจัย เข้าร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ “CCUS TRM” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ  

ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.สุพฤทธิ์ ตั้งพฤทธิ์กุล ในฐานะผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัย ได้เป็นผู้นำเสนอ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีฯ ในมิติของ CCS และเป็นหนึ่งในผู้ร่วมรับฟังการประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนที่นำทางเทคโนโลยีฯ ดังกล่าวพร้อมกับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. และหัวหน้าโครงการ CCUS TRM ดร.ขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการเร่งปฏิกิริยาและการคำนวณระดับนาโน ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. รศ.ดร.ณัฐสิทธิ์ เกิดศรี วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. ในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งระบบ Online และ Onsite กว่า 300 คน จาก 150 หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หน่วยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ
แกลลอรี่