มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19

1 สิงหาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 19 โดยมี รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวรายงาน และ คุณศรีสังวาลย์ เนตรอนงค์ หัวหน้าภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลนครพิงค์ กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม จัดโดยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566

แกลลอรี่