ช้างเหล็ก มช. ส่งมอบเครื่องจัดการของเสีย – เครื่องบดขวด (Bottle Crusher)

2 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งมอบเครื่องจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมี หรือเครื่องบดขวด (Bottle Crusher) เพื่อจัดการของเสียอันตรายประเภทขวดแก้วบรรจุสารเคมีที่ใช้แล้วให้อยู่ในสภาพที่สามารถขนย้ายไปกำจัดได้อย่างถูกวิธีและปลอดภัย ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ อาคารโชติมโนธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
จำนวน 8 เครื่อง ให้กับส่วนงานในมหาวิทยาลัยที่มีของเสียอันตรายประเภทขวดแก้ว ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์

เครื่องบดขวด (Bottle Crusher) ดังกล่าว เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยโครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (โครงการจัดตั้ง CMU SH&E) สำนักงานบริหารงานวิจัย ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ระดม พงษ์วุฒิธรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ หัวหน้าศูนย์บูรณาการวิศวกรรมหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ วิศวกรรมการผลิตอัจฉริยะ และโรงประลองกลางเพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรม Central Workshop for Innovation and Prototype Fabrication : INNO-FAB เป็นผู้พัฒนา ร่วมกับทีมนักวิจัย INNO-FAB

ประมวลภาพเพิ่มเติม https://gallery.eng.cmu.ac.th/thumbnails.php?album=1733

แกลลอรี่