พิธีเปิดการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 18 และ 19

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 18 และ 19 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และประธานกรรมการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับ ผ่าน Zoom Meeting
.
หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีเป็น Online ผ่าน zoom meeting ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 19 มีนาคม 2566 ภาคปฏิบัติรุ่นที่ 18 ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม – 4 มิถุนายน 2566 และ รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2566

แกลลอรี่