รางวัลพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีความโดดเด่น สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

5 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ขอแสดงความยินดีแด่ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติรางวัลพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีความโดดเด่น (ด้านการสร้างเครือข่ายพยาบาลอาชีวอนามัย) และ นางสาวชุติมา พันละม้าย นักศึกษาเก่าหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย (รหัสประจำตัวนักศึกษา 4732015) ได้รับรางวัลพยาบาลอาชีวอนามัยที่มีความโดดเด่น (ด้านเทคโนโลยี) ประจำปี 2566 จากสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย ในงานประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง "พยาบาลอาชีวอนามัยกับคุณภาพชีวิตการทำงาน" (Occupational Health Nurse and Quality of Work Life) ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น แกรนด์ แวนด้าพลัส แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566


แกลลอรี่