รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มช. ได้รับเชิญร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Metaverse for Upskill and Reskill Healthcare Profession"

6 ธันวาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรี วรกิจพูนผล รองคณบดีด้านการบริหารและบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อ "Metaverse for Upskill and Reskill Healthcare Profession" ในงานประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 17 เทิดพระเกียรติ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ "สู่ระบบการพยาบาลจักรวาลนฤมิตในสังคมสูงวัย หลังภัยพิบัติโรคระบาด" (Toward Metaverse : Nursing System Post Pandemic in Aging Society) ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี จัดโดย สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และ กองการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข

แกลลอรี่