พิธีรับมอบเครื่องฟอกอากาศ nanoeX Air Purifier

15 มิถุนายน 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องฟอกอากาศ nanoeX Air Purifier จาก Mr.Naohito Ohba Managing Director บริษัท Taisei (Thailand) Co., Ltd. และคุณธีรเดช มุ่งโอภาส Project Sales Manager บริษัท Panasonic A.P. Sales (Thailand) Co., Ltd. เพื่อพัฒนาระบบฟอกอากาศภายในห้องการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 17.30 น. ณ ห้อง VDO Wall คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
แกลลอรี่