สำนักหอสมุดเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม Library Online Class ประจำเดือนเมษายน 2564

21 เมษายน 2564

สำนักหอสมุด

      สำนักหอสมุดจัดการฝึกอบรม Library Online Class ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันที่ 26 - 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 - 15.30 น. อบรมผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM

  • 26 เมษายน 2564 หัวข้อ Information Seeking และ CMU OpenVPN

  • 27 เมษายน 2564 หัวข้อ EndNote Program

  • 28 เมษายน 2564 หัวข้อ Guide to Getting Published

  • 29 เมษายน 2564 หัวข้อ เทคนิคการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ

  • 30 เมษายน 2564 หัวข้อ เทคนิคการสืบค้น google แบบมืออาชีพ

      สามารถลงทะเบียนฝึกอบรม ได้ที่ https://cmu.to/cmultraining หรือนัดหมายนอกตาราง ได้ที่ https://cmu.to/cmultrainingonrequest

แกลลอรี่