พิธีเปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ เยาวชนปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง

14 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ เยาวชนปลอดภัยสังคมไทยไร้ความรุนแรง โดยมี นายแพทย์นิมิตร อินปั๋นแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ นายไทณ์ โรจน์รัตนจินดา รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ เป้าหมายเพื่อฝึกทักษะชีวิตด้านการจัดการความโกรธในวัยเด็กตอนปลาย ช่วยให้เกิดการฝึกฝนตนเองในการระงับความโกรธ เข้าใจสถานการณ์จัดการความโกรธ รวมทั้งสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ
.
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงจากนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอก "ชุดโกรธไปทำไมต้องใจเย็น ๆ" พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนต้นแบบเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ การประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการเด็กรุ่นใหม่ใจเย็น ๆ ที่ดำเนินการในโรงเรียน ภายใต้สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่สำนักงานประถมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 และ การเสวนาพิเศษ เรื่อง "ร่วมมือร่วมใจให้เยาวชนห่างไกลจากความรุนแรง" วิทยากรรับเชิญได้แก่ พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.(ดวงจันทร์ คุตฺตสีโล) เจ้าอาวาสวัดพันแหวน อาจารย์ประจำบัณฑิตศึกษาผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. เชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงลักษณ์ เขียนงาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย ดร.ฐิติรัตน์ วสิษฐ์พลพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
.
โครงการป้องกันความรุนแรงในสังคมไทย: โปรแกรมเด็กรุ่นใหม่ใจเย็นๆ การฝึกทักษะชีวิตในการจัดการความโกรธตามวิถีพุทธในวัยเด็กตอนปลาย หัวหน้าโครงการ คือ อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่