มช. พร้อมสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ชนะเลิศ 2 รางวัล “สุดยอด e-Learning”

1 มิถุนายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

        ในยุคที่ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น การให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อม ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไม่หยุดในทุกวินาที ทำให้เราลดข้อจำกัดทางการศึกษา สามารถเพิ่มพื้นที่ให้กับผู้สูงวัยได้กลับเข้าห้องเรียนอีกครั้ง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดโอกาสทางการศึกษาเพื่อให้ทุกคน และทุกวัยในสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีเป้าประสงค์โดยยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และได้ ก่อตั้ง “วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต” เพื่อริเริ่มสร้างรูปแบบการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดเพียงรูปแบบ ให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงสอดรับกับความต้องการในสังคม เพื่อการส่งมอบคุณค่าทางการศึกษา สร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถสร้างความสำเร็จได้ จากความรู้ที่ได้จากแค่ปลายนิ้ว

      โดยล่าสุดวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “สุดยอด e-Learning” ระดับประเทศในการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ Digital Content for Learning Contest ประจำปี 2022” ซึ่งจัดขึ้นโดย สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (E-Learning Association of Thailand) และได้เข้ารับโล่รางวัลในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) ที่ผ่านมา โดยสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 2 รางวัล อันได้แก่ หลักสูตร “โรงเรียนผู้สูงอายุดิจิทัล เกษียณมีดี” ได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning เพื่อการอุดมศึกษาและผู้สูงวัย” และ หลักสูตร “ฟูมฟักทักษะสำคัญในชีวิตและการทำงาน : Skills4Life” ได้รับรางวัล “สุดยอด e-Learning เพื่อการอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

       นอกจากหลักสูตรที่ได้รับรางวัลแล้วนั้น ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเรียนร่วมกับนักศึกษามช. (Advanced@CMU) การเรียนผ่านอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาอาชีพ และการเรียนออนไลน์แบบเปิดมหาชน (CMU MOOC) โดยในบางหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดทางการศึกษา หรือการประกอบอาชีพได้ในอนาคต โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ ได้ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่าน https://www.lifelong.cmu.ac.th/

        จากความร่วมด้วยช่วยกันของคณะ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สู่ความภาคภูมิใจ ที่ได้ร่วมสร้างเพื่อให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นพื้นที่สาธารณะแห่งการศึกษา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตสิ่งหนึ่งคือการวางรากฐานความรู้ให้มั่นคง เป็นหลักประกันว่าไม่ว่าจะอยู่ที่แห่งใด หรืออายุเท่าไร ก็สามารถได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมได้ตลอดชีวิต สามารถพลิกฟื้นสังคมด้วยการยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเอง ประกอบอาชีพจากสาขาวิชาในหลากหลายมิติ ลดสัดส่วนของประชากรผู้ว่างงาน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เติบโต ช่วยกระจายโอกาส กระจายรายได้ ที่จะนำการพัฒนาไปสู่สังคมไทยอย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง

แกลลอรี่