สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มช. สืบสานพระราชปณิธาน วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

2 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ด้วยพระวิริยะอุตสาหะนำสิริสุขแก่ปวงชนทุกก้าวพระบาทที่เสด็จไปถึง สมควรเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคม อีกทั้งในวันที่ 13 ตุลาคมของทุกปีถือเป็นวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี
.
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของทั้งสองพระองค์ สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ ทรงคำ รองคณบดีด้านพัฒนาการศึกษาปริญญาตรี พร้อมด้วย นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนทุกเพศทุกวัยร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566
.
นายจีระศักดิ์ หุ่นเก่า นายกสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวว่า กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติในปีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของทั้ง 2 พระองค์ โดยเป็นความร่วมมือกันของคณาจารย์และนักศึกษาจาก 6 คณะ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และ คณะสัตวแพทยศาสตร์
.
เป้าหมายของการจัดงานทุกปีเพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในสาขาวิชาชีพของตนเองในการให้บริการสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น ฝึกการทำงานในลักษณะของสหวิชาชีพ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและสังคม โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมภายนอกโดยตรง นักศึกษาทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันจัดบริการทางสุขภาพให้กับประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพตนเอง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจด้านของการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข
.
คำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติ "การพยาบาลก้าวไกล เพราะน้ำใจเหล่าพยาบาล เสียสละและบริการ ตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนี"

แกลลอรี่