วิศวฯ หุ่นยนต์ฯ มช. จัดบรรยายพร้อม Workshop การใช้งานหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ 4 ขา Mobile Robot

13 มิถุนายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรพงษ์ จำรูญ ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ จัดการอบรมการใช้งานหุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ 4 ขา Mobile Robot ยี่ห้อ Unitree รุ่น A1 Basic โดย คุณศักดา สารพัดวิทยา จาก TropicalTech Company Limited (TPT) ซึ่งจะถ่ายทอดและแนะนำการใช้งาน เกี่ยวกับหุ่นยนต์ข้างต้น รวมถึงส่วนประกอบ อุปกรณ์ประกอบหุ่นยนต์ การติดตั้งและเชื่อมต่อใช้งานกับ Tablet หรือ Smart phone ตลอดจน Video Streaming พร้อมฝึกทดลองการใช้งานโหมดต่าง ๆ
ทั้งนี้ หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบ 4 ขา นี้ จะถูกใช้เป็นสื่อการสอน และ อุปกรณ์ให้นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติเพื่อการเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์เคลื่อนที่ Mobile Robot ได้อย่างเข้าใจ โดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร เป็นประธานเปิดการอบรม ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน2565 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม 3 ชั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.