วิศวฯ มช. ก้าวไกล ขับเคลื่อนไปด้วย “Digital Transformation”

26 มีนาคม 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนการบริหารงานเพื่อพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในช่วงระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564

โดยภายในงานช่วงเช้า ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่อง “Digital Transformation ทางรอดขององค์กรในยุคปัจจุบัน?” และมีการเปิดเวทีเสวนาทิศทางการพัฒนาคณะวิศวฯ ที่สอดรับกับการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดี มช. และ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี มช. ร่วมกับ รศ.ดร.ธงชัย ฟองสมุทร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

สำหรับงานสัมมนาในช่วงบ่าย มีการจัดแบ่งกลุ่มย่อย เปิดกว้างให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงาน ร่วมแสดงความคิดเห็นโดยอิสระปราศจากข้อจำกัด พร้อมกำหนดทิศทางการพัฒนาและบริหารงานคณะวิศวฯ ในทุกมิติ ครอบคลุมงานวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรม งานบริหารและปฏิรูป?องค์กร และการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อมุ่งเป้าหมายการพัฒนาคณะวิศวฯ สู่ยุคดิจิทัลอย่างสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน
แกลลอรี่