พิธีปิดโครงการเติมความสุข...สร้างพลังใจ

7 กันยายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดโครงการ "เติมความสุข...สร้างพลังใจ" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธร จงรุงโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรี และเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล ผู้แทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเสวนา เรื่อง "Happy Heart หัวใจแห่งความสุข" วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อัศวิน นาคพงศ์พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การบรรยายพิเศษ เรื่อง "Happy Money สุขเงิน สร้างได้" ทีมวิทยากรโดย บริษัท โตเกียวมารีน ประกันชีวิต(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2566
.
โครงการ "เติมความสุข..สร้างพลังใจ" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 6 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรของคณะฯ มีโอกาสในการผ่อนคลายจิตใจ เสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเติมความสุขด้วยการให้กำลังใจกัน และ ทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถบริหารเวลาในแต่ละวันเพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ ผ่านกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมการออกกำลังกาย และ กิจกรรมเกมส์นันทนาการ ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคาร พุธ และพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ ระหว่างเวลา 15.30 - 17.30 น.

แกลลอรี่