พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16

2 กุมภาพันธ์ 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการบริหารการพยาบาล รุ่นที่ 16 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญพิชชา จิตต์ภักดี ประธานกรรมการหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวต้อนรับ การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 28 พฤษภาคม 2566

แกลลอรี่