ประกาศวิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1)

27 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เตรียม portfolio หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เข้าสอบผ่านระบบซูมออนไลน์ Meeting ID: 967 6046 6957 ในวันพุธที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป