พิธีเปิดหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคม และ ท้องถิ่นที่ยั่งยืน

10 พฤศจิกายน 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชนเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคม และ ท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน อ.ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ประธานหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ หลังจากนั้นได้จัดกิจกรรมทักษะชีวิต ณ ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 ชั้น 6 อาคาร 2
.
การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการประเมินและคัดกรองปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช การประเมินปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวม มีหลักคิดในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่พบได้บ่อย เพื่อให้เกิดการดูแลต่อเนื่องในชุมชนอย่างยั่งยืน
 
แกลลอรี่