นักคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และทีมวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ร่วมกันสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่มีศักยภาพ เพื่อใช้คาดการณ์สถานการณ์การระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

2 มกราคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

       ทีมนักวิจัยภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับนักวิจัยจากภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น และสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ ทำการศึกษาวิจัยในหัวข้อ "Modelling epidemic growth models for lumpy skin disease cases in Thailand using nationwide outbreak data, 2021-2022"

โดยทีมนักวิจัยได้สร้างและวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่ออธิบายรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจำนวนสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกินรายใหม่ต่อวัน และจำนวนสัตว์ที่ป่วยเป็นโรคลัมปี สกินสะสมต่อวันในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

งานวิจัยนี้ทำให้ได้แบบจำลองที่มีศักยภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของการระบาดของโรคลัมปี สกินในประเทศไทย นอกจากนี้ แบบจำลองที่ได้ยังสามารถนำไปใช้คาดการณ์ช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น เวลาที่จะมีการระบาดสูงสุด ช่วงเวลาที่สถานการณ์การระบาดเริ่มคงที่ โดยงานวิจัยนี้จะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายสามารถกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคลัมปี สกิน ที่จะเกิดในอนาคต

ผลงานได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร Infectious Disease Modelling
Volume 8, Issue 1, March 2023
ผู้สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.idm.2023.02.004

รายชื่อนักวิจัย
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผศ.ดร.สมภพ มูลชัย นายอัษฎางค์ หิมะกลัส และ รศ.ดร.ธเนศร์ โรจน์ศิรพิศาล
ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น สพ.ญ.ดร.อรพรรณ อาจคำภา
สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ น.สพ.ปวเรศ ปัญญาสมบูรณ์ยิ่ง สพ.ญ.นพศร เกื้อตะโก และ สพ.ญ.นพวรรณ บัวมีธูป

แกลลอรี่