นักศึกษาวิทย์ มช. ได้รับรางวัลวิจัยการศึกษา การรอดชีวิตของกบนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

29 พฤษภาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

            นางสาวศรสวรรค์ เลี่ยมทอง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (International Conference on Biodiversity 2019: Biodiversity and Health) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World กรุงเทพมหานคร

ผลงานที่ได้รับรางวัลคือ การวิจัยหัวข้อ “Effect of Water Temperature on Growth, Survival and Health Status of East Asian Bullfrog (Hoplobatrachus rugulosus) Larvae” ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ แสนเพชร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนฤดี ชัยโพธิ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม

งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาถึงระดับอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดที่มีผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของตัวอ่อนกบนา รวมถึงศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำแบบฉับพลันต่อการรอดชีวิต การเจริญเติบโต และการตอบสนองทางสรีรวิทยาของตัวอ่อนกบนา ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยนี้ถือเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกบนาในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมอย่างอย่างฉับพลัน
แกลลอรี่