นศ.วิทย์ สิ่งแวดล้อม ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Thailand Local Young Environmental Advocate Fellowship (T-LEAF) ประจำปี 2024

8 พฤษภาคม 2567

คณะวิทยาศาสตร์

     นางสาวเจียรดา ทอแสงรังรอง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 เยาวชนไทย เข้าร่วม "โครงการ Thailand Local Young Environmental Advocate Fellowship (T-LEAF) ประจำปี 2024"

โครงการ Fellowship ระยะเวลา 1 ปี กับเยาวชนไทยจากหลากหลายภูมิภาคทั้งหมด 20 คน เพื่อมุ่งสู่การขับเคลื่อนงานด้านเยาวชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับโลก ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC: United Nations Framework Convention on Climate Change) และอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD: Convention on Biological Diversity)

โครงการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น หรือ Thailand Local Young Environmental Advocate Fellowship (T-LEAF) จัดขึ้นโดยเครือข่ายเยาวชนระดับโลกเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) สนับสนุนโดย ASEAN Centre for Biodiversity Hanns Seidel Foundation Indonesia สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม
แกลลอรี่