นักคณิตศาสตร์ คณะวิทย์ มช. พัฒนาขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการกู้คืนภาพที่มีการเบลอหลายประเภท

21 ธันวาคม 2565

คณะวิทยาศาสตร์

          ดร.รวีโรจน์ ศุภรตุลธร นักวิจัยหลังปริญญาเอก ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ อ.ดร.ขวัญชนก ไชยชนะ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาขั้นตอนวิธีทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการกู้คืนภาพที่มีการเบลอหลายประเภท (A strongly convergent algorithm for solving common variational inclusion with application to image recovery problems)

ผลจากการวิจัยทำให้ทราบว่า ลำดับที่เกิดจากขั้นตอนวิธีที่พัฒนามาจาก inertial parallel monotone hybrid algorithm จะลู่เข้าอย่างเข้มสู่คำตอบของปัญหา common variational inclusion ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการกู้คืนภาพ (image recovery) ที่มีการเบลอ (blur filter) หลายประเภท

ขั้นตอนวิธีที่ได้รับการพัฒนานี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาอื่น เช่น การประมวลผลสัญญาณ (signal processing) และการจำแนกประเภทข้อมูล (data classification) เป็นต้น โดยผลงานได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Applied Numerical Mathematics IF (2021) = 2.994 (Q1, ISI/Scopus), Published: March 2022

ผู้สนใจสามารถอ่านบทความวิจัยได้ที่ https://doi.org/10.1016/j.apnum.2021.12.006

แกลลอรี่