กิจกรรม EZ Studio การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอ

14 มิถุนายน 2564

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม EZ Studio การผลิตสื่อการสอนในรูปแบบวิดิโอ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาทักษะในการปรับทิศทางการสอน สำหรับอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Transform learning technical training for academic staff development approaches. Faculty of Architecture, Chiang Mai University.) โดยมีคุณพศวีร์ บุญประคอง พนักงานปฏิบัติงาน (โสตทัศนศึกษา) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 – 16.00 น. ณ ห้อง VDO wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่