ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

18 กุมภาพันธ์ 2565

วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล

ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวัน ประเทศไทย ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) สำหรับนักเรียนและนักศึกษาไทย จำนวนรวม 18 ทุน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนจะได้รับการสนับสนุนค่าเล่าเรียนและเบี้ยเลี้ยงรายเดือน ผู้สนใจสมัครขอรับทุน กรุณาส่งเอกสารการสมัครดังต่อไปนี้
1. แบบฟอร์มการสมัคร
2. สำเนาหนังสือเดินทาง
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาหลักฐานการสมัครมหาวิทยาลัยในไต้หวันซึ่งต้องสมัครตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป
5. สำเนาประกาศนียบัตรการสอบวัดระดับทักษะด้านภาษา
6. Recommendation Letter 2 ฉบับ
หมดเขตการรับสมัคร 31 มีนาคม 2565ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.roc-taiwan.org/th_en/post/4603.html