คณะพยาบาลศาสตร์ มช. รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน Health & Wellness

10 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


อาจารย์ ดร.นงลักษณ์ เฉลิมสุข รองคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบประกาศนียบัตรในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงาน Health & Wellness จาก นางนฤมล ขันตีกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกาศนียบัตร ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ภูมิปัญญา และสมุนไพร โดยมี นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธาน จัดโดย กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลทุกแห่ง สาธารณสุขอำเภอ และกลุ่มงานทันตสาธารณสุข ณ เวทีกลาง งาน Lanna expo 2023 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566

แกลลอรี่