ศูนย์บริการพยาบาล มช. มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 19

12 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อ รุ่นที่ 19 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล กล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนพี่เลี้ยงแหล่งฝึกจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

แกลลอรี่