มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน (รุ่นที่ 2)

19 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตรการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน สังคมและท้องถิ่นที่ยั่งยืน (รุ่นที่ 2) ภายใต้โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดี เป็นประธานมอบและกล่าวแสดงความยินดี อาจารย์ ดร.หรรษา เศรษฐบุปผา ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567
.
โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน สามารถให้การช่วยเหลือเบื้องต้น ตลอดจนมีแนวทางในการสร้างอาชีพในการดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชในชุมชน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 - 15 มีนาคม 2567

แกลลอรี่