ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research (4-6 ก.ย.)

28 มีนาคม 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
.
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัยผ่านความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพโลกในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทางด้านการศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัย
.
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน
.
ในโอกาสนี้ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรสุขภาพ และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว และขอเชิญส่งบทคัดย่อสมัครเข้าร่วมการประชุม (ภายใน 31 พ.ค. 2567)
รูปแบบการนำเสนอ (Onsite)
- แบบบรรยาย (Oral Presentation)
- แบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)
ภาษาที่ใช้ในการบรรยายและนำเสนอผลงาน: ภาษาอังกฤษเท่านั้น
ได้รับ CNEU: 13 หน่วยคะแนน
.
สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.globalhealthrecalibration2024.com/ หรือ สอบถามผ่านทาง 053-935012, 949136
.
อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับชาวไทย
บุคคลทั่วไป: ล่วงหน้า 5500 บาท  ปกติ 6500 บาท 
นักศึกษา: ล่วงหน้า 4000 บาท ปกติ 5000 บาท
.
Follow and connect with us for more information:
Website:  https://www.globalhealthrecalibration2024.com/
Facebook: https://www.facebook.com/healthrecalibration2024
X: https://twitter.com/Health2024Conf

แกลลอรี่