การแก้ไขการเลือกคณะ-สาขาวิชาในการสมัคร TCAS รอบที่ 2

27 เมษายน 2564

สำนักทะเบียนและประมวลผล

หากผู้สมัครประสงค์แก้ไขการเลือกคณะ-สาขาวิชาในการสมัคร TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 ภายหลังการประกาศผลสอบของ สทศ.

ผู้สมัครสามารถเข้าดำเนินการได้ในระบบรับสมัครในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 12.00 น.
ทางเว็บไซต์ https://www1.reg.cmu.ac.th/ugradapply/

โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก รหัส-คณะ-สาขาวิชาดังนี้
1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ >> ยกเลิกการสมัครหรือเปลี่ยนแปลงการเลือกรหัส-คณะ-สาขาวิชา
2. การรับนักเรียนโครงการร่วมกับโควตาภาคเหนือ, การรับนักเรียนในโครงการชาวไทยภูเขาและการรับนักเรียนในโครงการพิเศษ >> ยกเลิกการสมัครเท่านั้น

หมายเหตุ: กรณีผู้สมัครแจ้งความประสงค์ในการยกเลิก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

แกลลอรี่