ทรูคอร์ปอเรชั่น เยือนวิศวฯ มช. หารือร่วมเรื่องเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และระบบการขนส่งทางราง

15 กันยายน 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ดร.กิตติณัฐ ทีคะวรรณ กรรมการบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และดร.ธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ฟองสมุทร เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิง และระบบการขนส่งทางราง และในโอกาสเดียวกันได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการกักเก็บและเก็บเกี่ยวพลังงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ และเยี่ยมชมศูนย์วิศวกรรมโยธา และฐานรากระบบรางขั้นสูง ในความดูแลของ รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ในวันที่ 12-13 กันยายน 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. โดยการพบปะครานี้ จะเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ รวมถึงงานวิจัยในอนาคต ข้อมูลโดย : https://eng.cmu.ac.th/?p=29445
แกลลอรี่