ให้สัมภาษณ์เชิงลึกโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 มีนาคม 2564

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ สุระวัง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดี ให้สัมภาษณ์เชิงลึก (Dept Interview) ในโครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ช่วงสถานการณ์ แพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลง ผลกระทบที่เกิดขึ้น และสร้างแนวทางการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ (TLIC) สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเมศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่