ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรม โรงเรียนล่องแพวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

22 กุมภาพันธ์ 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

"เรื่องดีๆ ... ที่ล่องแพวิทยา: ระยะทางที่ห่างไกล ไม่ใช่อุปสรรคกั้นเราจากการ 'ยื่นมือ' ช่วยเหลือในสิ่งที่เขาต้องการ"

วิศวฯ มช. ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรม ณ โรงเรียนล่องแพวิทยา ตําบลแม่สวด อําเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดย ..
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน ด้วยงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)
- ติดตั้งเครื่องกรองฝุ่นในตัวอาคารอนุบาลและหอพัก เพื่อปรับสภาพอากาศ และรับมือกับปัญหาฝุ่น PM 2.5

#ให้แล้วไม่ทิ้งไว้เปล่า
เรามีแผนการจัดอบรมให้ความรู้เเรื่องการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ แก่นักเรียน และบุคลากร ให้ดูแล รักษา ซ่อมแซมได้เองเบื้องต้น พร้อมพัฒนาทักษะวิชาชีพไปในตัว

#ENTANEERcsr
ข้อมูลโดย : https://fb.watch/iJHyccWjbC/