เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)

16 สิงหาคม 2565

คณะสังคมศาสตร์

ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ http://admission.grad.cmu.ac.th/ ในระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม- 10 ตุลาคม 2565 นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณณัฐพร วงค์โสมะ/คุณสุดาจันทร์ แสนประเสริฐ
ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ 053-943523, 053-943505
หรือทาง Email: geography.cmu@gmail.com
แกลลอรี่