วิศวฯ มช. ต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมสัญจรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง

26 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ และประธานสาขาโยธารางภายใต้ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางราง รองศาสตราจารย์ ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม ให้การต้อนรับนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) และสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) นำโดยนายกสมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิโยรส พรหมดิเรก เข้าร่วม “การประชุมสัญจรเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หอเกียรติยศ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เเละเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบขนส่งทางรางโดยสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สมาคม ทปอ.) นั้น มีภารกิจในการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือระบบขนส่งทางราง ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพร้อมในการพัฒนางานวิจัยด้านระบบขนส่งทางราง กำหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เครื่องมือการดำเนินการ ตลอดจนนักวิจัยหรือบุคลากรที่มีศักยภาพในระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงและพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมด้านระบบขนส่งทางรางและการพัฒนากำลังคนทักษะสูงในประเด็นระบบขนส่งทางราง โดยในปัจจุบันมีนักวิจัยเข้าร่วมมากกว่า 60 คนจาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
แกลลอรี่