หลักสูตรใหม่ มช. “การออกแบบอุตสาหกรรม” ผสานองค์ความรู้จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ อย่างเข้มแข็ง

29 มีนาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

           “หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม” หลักสูตรใหม่ล่าสุด จากความร่วมระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้สองศาสตร์เข้าด้วยกัน ระหว่าง หลักการคิดและออกแบบการสร้างสุนทรียความงามเพื่อผู้คนและชุมชน และการนำเทคโนโลยี การพัฒนาวัสดุ และการสร้างความยั่งยืนที่เป็นมีต่อสิ่งแวดล้อม สู่การสร้างปรัชญาของหลักสูตร ที่มุ่งผลิตบัณฑิต การออกแบบอุตสาหกรรม ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมจากบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ สู่การเป็นนวัตกรมืออาชีพ เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน สอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ก่อเกิดเป็นวิชาชีพและธุรกิจใหม่ที่ถูกใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

           หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตร 4 ปี โดยชั้นปีที่ 1 จะเป็นการสร้างความเข้าใจพื้นฐานทั้งในด้านหลักการ แนวคิด และทฤษฎีด้านการออกแบบอุตสาหกรรม สามารถใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่จำเป็นในการออกแบบอุตสาหกรรมได้ ชั้นปีที่ 2 เรียนรู้เทคนิควิธีการในการสร้างผลงานนวัตกรรมจากการบูรณาการศาสตร์ในสาขาต่าง ๆ เช่น สถาปัตยกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การตลาด ความเชื่อ วิทยาศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างเหมาะสม ผ่านกระบวนการออกแบบอุตสาหกรรมเชิงทดลอง ด้วยการเรียนรู้จากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ชั้นปีที่ 3 ลงลึกไปทางการคิดเชิงวิเคราะห์จากข้อมูลเชิงลึก เพื่อนำมากำหนดเป็นแนวคิดเชิงกลยุทธ์ในการออกแบบอุตสาหกรรม นำสู่กระบวนการสร้างโครงการธุรกิจใหม่ที่สนองประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่มีความยืดหยุ่น และสามารถตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และในชั้นปีที่ 4 นักศึกษาจะได้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ผ่านกระบวนการศึกษาวิจัยอย่างมีหลักการที่น่าเชื่อถือ สามารถนำวิชาความรู้ที่เรียนผ่านมามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุตสาหกรรมตามความสนใจส่วนบุคคล สู่ผลงานต้นแบบที่ถูกนำไปเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ หรือระดับสากล

         โดยนักศึกษาสามารถต่อยอดการประกอบอาชีพในที่หลากหลายได้ในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น นวัตกร นักออกแบบอุตสาหกรรม นักออกแบบเพื่อความยั่งยืน นักออกแบบปฏิสัมพันธ์ นักออกแบบประสบการณ์ นักออกแบบแนวทางแก้ปัญหาและบริการ นักออกแบบดิจิทัล นักสร้างสรรค์แบรนด์ ผู้ประกอบการด้านธุรกิจสร้างสรรค์ริเริ่มใหม่ นักวิจัย นักวิชาการ และอาจารย์ด้านการออกแบบอุตสาหกรรม
ค่าธรมมเนียมการศึกษา 29,000 บาทต่อภาคการศึกษา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครได้ทาง https://www.arc.cmu.ac.th/admission/2566/ หรือสอบถามได้ที่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-942806

แกลลอรี่