โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร mini MIO สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

26 ตุลาคม 2565

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม “โครงการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร mini MIO” สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักการสร้างสุขด้วยสติไปใช้ในการพัฒนาตนเองและองค์กร รวมถึงการออกแบบให้สมาธิและสติเป็นวิถีหน่วยงาน โดยมี อ.โสภณ จุโลทก และทีมจาก สสส. เป็นวิทยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องดอยสุเทพ 1 โรงแรม Kantary Hills เชียงใหม่
แกลลอรี่