ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ 2024 "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research"

5 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
.
วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัยผ่านความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพโลกในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทางด้านการศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัย
.
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน
.
ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรสุขภาพ และผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อสมัครเข้าร่วมการประชุม โดยสามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.globalhealthrecalibration2024.com/ หรือ สอบถามผ่านทาง 053-935012, 949136
.
Join us for the International Conference "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research", hosted by the Faculty of Nursing, Chiang Mai University from September 4 to 6, 2024.
.
Call for Abstract Submissions for the “Global Health Recalibration 2024 Conference” now OPEN! *Submissions close on the 31 March 2024 visit https://www.globalhealthrecalibration2024.com/
.

แกลลอรี่