ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research

18 ตุลาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research" ระหว่างวันที่ 4 - 6 กันยายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรด้านสุขภาพได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพโลกในประเด็นที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งด้านผลลัพธ์ทางสุขภาพ การศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และ วิจัยผ่านความร่วมมือระหว่างสหวิชาชีพ นอกจากนี้เพื่อเป็นเวทีสำหรับสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพในการสร้างเครือข่ายอันจะนำไปสู่การพัฒนาทีมสุขภาพ การพัฒนาสุขภาพโลกในระดับภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันต่างๆ ทางด้านการศึกษา การปฏิบัติทางคลินิก และวิจัย
.
ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย นักวิชาการพยาบาล นักวิจัยทางการพยาบาล นักศึกษา และบุคลากรสุขภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวนประมาณ 600 คน
.
ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากรสุขภาพทุกท่านร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ พร้อมกันนี้เชิญชวนส่งบทคัดย่อสมัครเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าว สามารถชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.globalhealthrecalibration2024.com
.
Join us for the International Conference "Global Health Recalibration: Strengthening Outcomes, Education, Clinical Practice, and Research", hosted by the Faculty of Nursing, Chiang Mai University from September 4 to 6, 2024.
.
Call for Abstract Submissions for the “Global Health Recalibration 2024 Conference” now OPEN! *Submissions close on the 31 March 2024
Visit www.globalhealthrecalibration2024.com
.
Follow and connect with us for more information:
Website: www.globalhealthrecalibration2024.com
Facebook: www.facebook.com/healthrecalibration2024
X: www.twitter.comHealth2024Conf

แกลลอรี่