คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ School of Architecture, Feng Chia University ณ เมืองไทจง ไต้หวัน

2 มีนาคม 2566

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

รศ.ดร.อภิโชค เลขะกุล รองคณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและพูดคุยความร่วมมือกับ School of Architecture, Feng Chia University ณ เมืองไทจง ไต้หวัน โดยมี Dr. Ying-Hung Li, Associate Dean ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวมที่ออกแบบพื้นที่สำหรับการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และ ศูนย์ ROSOCoop ทีมวิจัยสหสาขาวิชาชีพที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูงและการออกแบบเชิงคำนวณเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่สำหรับการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

โดยการดำเนินกิจกรรมนี้ภายใต้โครงการทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของผู้บริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำแนวคิดและกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จของสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ มาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์และแผนงานในการยกระดับหน่วยงานสู่ความเป็นสากล และเพื่อพัฒนาแนวคิดการทำงาน เพิ่มพูนประสบการณ์การปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากร รวมถึงเพื่อทำความรู้จักและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศในการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออีกด้วย

แกลลอรี่