พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 20 และ 21

13 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 20 และ 21 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ฉวีวรรณ ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์บริการพยาบาล และประธานกรรมการหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ) กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับ ผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
.
หลักสูตรดังกล่าวจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ -14 เมษายน 2567 ภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 17 เมษายน - 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 25 สิงหาคม 2567 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

แกลลอรี่