คณะกรรมการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย สำหรับผู้ดูแลเด็กที่บ้าน

28 กุมภาพันธ์ 2567

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI: Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) ในโอกาสที่เข้าตรวจประเมินเพื่อรับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย (หลักสูตรระยะสั้น) สำหรับผู้ดูแลเด็กที่บ้าน รายนามคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย คุณสุพงษ์ ขันติวณิชย์ หัวหน้ากลุ่มงานพลังงานและเกษตรกรรม (ประธาน) ดร.อิสรีย์ ศิริรัตน์ ข้าราชการบำนาญ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.จารุทัศน์ วงศ์ข้าหลวง ผู้รับใบอนุญาตบ้านรักเนอร์สเซอรี่สคูล สาขาศรีราชาและสาขาอมตะนคร คุณอุดมลักษณ์ ภักดีวานิช นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ และ คุณอริศรา ศรัทธาพันธ์ ผู้ดูแลโครงการของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องศตวรรษที่ 21 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
.
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัยจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ โชติบาง หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลและคณะทำงาน รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมและดูความพร้อมด้านอุปกรณ์ สถานที่เรียนรู้ และแหล่งฝึกปฏิบัติในหลักสูตร ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ทางการพยาบาล (NLU) , ห้อง ITSC Studio, หน่วยสาธิตการสร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก, Living library, โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


แกลลอรี่